دوشنبه 4 تير 1397
 انتخاب وب سایت

اسامی اعضای هیأت علمی

ردیف

نام مدرس

وضعیت استخدامی

مجوز تدریس

1

دکتر حمید مبلغی

رسمی قطعی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آیین زندگی

دانش خانواده

2

دکتر حسین محمدخانی

رسمی قطعی

اندیشه اسلامی1و2

تفسیرموضوعی قرآن

3

داراب نبی زاده

(دانشجوی دکتری)

رسمی قطعی

اندیشه اسلامی1و2

آیین زندگی

تفسیرموضوعی قرآن

دانش خانواده

4

اعظم رمضانی

(دانشجوی دکتری)

رسمی قطعی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ تمدن اسلام و ایران

آیین زندگی