شنبه 15 آذر 1399
 انتخاب وب سایت
گروه معارف اسلامی

دروسی که تدریس می شوند

ردیف

نام درس

کد شش رقمی

1

آیین زندگی

109771

2

اندیشه اسلامی1

111138

3

اندیشه اسلامی2

111758

4

انقلاب اسلامی ایران

113835

5

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

109362

6

تفسیر موضوعی قرآن کریم

113683

7

وصایای امام (ره)

105708

8

دانش خانواده و جمعیت

116483

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

115786